Η διαδικασία υποβολής των αναθεωρημένων εργασιών για τα πρακτικά του συνεδρίου αφορά τις εργασίες που παρουσιάστηκαν στο 12 συνέδριο στο δια ζώσης ή στο εξ αποστάσεως σκέλος. Σας καλούμε να ενσωματώσετε όλες τις αλλαγές που έχουν προταθεί από τους κριτές και δεν ενσωματώθηκαν στη σύνοψη αλλά και από τις συζητήσεις στο συνέδριο. Όσοι συγγραφείς υποβάλουν την εργασία τους προς δημοσίευση στον ειδικό τόμο του περιοδικού “Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία της ΕΝΕΦΕΤ (βλ. σχετική ανακοίνωση) δεν μπορούν να την υποβάλουν και για τον τόμο των πρακτικών.

Υποβολή Τελικού Κειμένου προς κρίση για τα Πρακτικά: 31 Ιουλίου 2022 31 Αυγούστου 2022

Οι εργασίες θα υποβάλλονται στο synedrio2021enephet@gmail.com. Στον τίτλο του email θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη “ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ”. Στο σώμα του email θα πρέπει να αναφέρεται ότι η υποβολή γίνεται για τον τόμο των πρακτικών, αν η εργασία παρουσιάστηκε στο δια ζώσης ή στο εξ αποστάσεως σκέλος καθώς και οι συγγραφείς, ο τίτλος, η ώρα, ημέρα και συνεδρία.

Η έκταση της εργασίας για τους διαφορετικούς τύπους εργασιών περιγράφεται στις οδηγίες συγγραφής που δίνονται παρακάτω:

Οδηγίες συγγραφής

[1] Όλες οι κατηγορίες εργασιών θα είναι σε μορφή word (κατάληξη  doc ή docx).

[2] Όλες οι κατηγορίες εργασιών θα έχουν στην πρώτη σελίδα μόνο τα ακόλουθα στοιχεία, πρώτα στην Ελληνική και αμέσως μετά στην Αγγλική γλώσσα: τίτλος, όνομα και επίθετο συγγραφέων, ιδρύματα συγγραφέων, περίληψη, λέξεις – κλειδιά.

[3] Κατηγορία «προφορικές ανακοινώσεις»: η εργασία θα έχει έκταση 5 – 9 σελίδες Α4 (συμπεριλαμβανομένων σχημάτων, πινάκων, εικόνων, φωτογραφιών, αναφορών, κ.λπ.). Η πρώτη σελίδα θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που καθορίζονται στην οδηγία 2.

[4] Κατηγορία «Συμπόσια»: η κάθε εργασία του συμποσίου θα έχει έκταση 5 – 9 σελίδες Α4 (συμπεριλαμβανομένων σχημάτων, πινάκων, εικόνων, φωτογραφιών, αναφορών, κ.λπ.). Η πρώτη σελίδα θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που καθορίζονται στην οδηγία 2.

Για κάθε συμπόσιο θα υποβληθεί από τους οργανωτές η Σύνοψη του Συμποσίου, έκτασης δύο σελίδων, στην οποία θα αναλύεται ο σκοπός του και οι επιμέρους εργασίες του συμποσίου. Η πρώτη σελίδα θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που καθορίζονται στην οδηγία 2 καθώς και την Σύνοψη μόνο στα ελληνικά, ενώ η δεύτερη σελίδα τα στοιχεία που καθορίζονται στην οδηγία 2 καθώς και την Σύνοψη μόνο στα αγγλικά.

[5] Κατηγορίες «Αναρτημένη ανακοίνωση (Poster)», «Εργαστήρια», «Εργασίες Εφαρμογών»: Η έκταση των εργασιών θα είναι 4 σελίδες Α4 (συμπεριλαμβανομένων σχημάτων, πινάκων, εικόνων, φωτογραφιών, αναφορών, κ.λπ.). Η πρώτη σελίδα θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που καθορίζονται στην οδηγία 2. 

[6] Οι βιβλιογραφικές αναφορές τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στο τέλος της εργασίας θα πρέπει να ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές του Publication Manual of American Psychological Association – APA (7th edition) (βλέπε εδώ).

[7] Το υπόδειγμα των εργασιών είναι αναρτημένο στον ακόλουθο σύνδεσμο: “Υπόδειγμα Εργασίας για τον τόμο των πρακτικών”