2η Ανακοίνωση

12ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΦΕΤ

Ο ρόλος της Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες

στην κοινωνία του 21ου αιώνα

Σκοπός του 12ου Συνεδρίου της ΕΝΕΦΕΤ είναι η αποτύπωση των εξελίξεων στην έρευνα της διδακτικής των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας καθώς και η αναζήτηση νέων προοπτικών σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες στην εκπαιδευτική κοινότητα στην Ελλάδα και διεθνώς.

Το 12ο Συνέδριο της ΕΝΕΦΕΤ γίνεται στη σκιά της πανδημίας της Covid-19 που έπληξε ολόκληρο τον πλανήτη με τραγικές συνέπειες στην υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων αλλά και σε όλες τις μορφές της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Η εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες την περίοδο αυτή γνώρισε νέες μεγάλες προκλήσεις που σχετίζονται τόσο με το ίδιο της το περιεχόμενο και τις προτεραιότητες που θέτει όσο και με τους εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας.

Είναι οι πολίτες σήμερα έτοιμοι να «ερμηνεύσουν» κοινωνικο-επιστημονικά προβλήματα όπως η πανδημία covid-19 και να συμβάλουν στη διαμόρφωση της σχέσης επιστήμης, κοινωνίας και πολιτικής; Η απάντηση στο ερώτημα είναι πολύ πιο σύνθετη από το ίδιο το ερώτημα και αποτελεί πρόκληση για όλη την κοινότητα της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία. Τα ζητήματα τα οποία η κοινότητα έχει να αντιμετωπίσει τον 21ο αιώνα είναι πολλά και η πανδημία είναι μία μόνο αφορμή: αντιεπιστημονικές και ψευδοεπιστημονικές προσεγγίσεις όπως το κίνημα του αντιεμβολιασμού και σενάρια συνωμοσίας καθώς και η σχέση επιστήμης, οικονομίας και πολιτικής όπως διαμορφώνεται στις υπάρχουσες συνθήκες.

Παράλληλα, η εκπαιδευτική κοινότητα στις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία βρέθηκε και βρίσκεται μπροστά στην πρόκληση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης η οποία μας παρείχε «τη λύση» για τη συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας την περίοδο της πανδημίας. Εύλογα όμως τίθεται το ερώτημα αν και κατά πόσο η διάδοσή της θα επιφέρει μόνιμες αλλαγές στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το σχολείο, το πανεπιστήμιο και όλες τις δομές εκπαίδευσης και έρευνας στο μέλλον.  

Σήμερα περισσότερο από ποτέ φαίνεται αναγκαία μια συμφωνία των ερευνητών της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία προκειμένου να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας στην κοινωνία του 21ου αιώνα. Με αυτό το πρίσμα καλούνται τόσο οι έμπειροι ερευνητές στο πεδίο, όσο και οι νέοι ερευνητές να καταθέσουν τις προτάσεις τους με σκοπό το συνέδριο να αποτελέσει τόπο και μέσο ζυμώσεων νέων προοπτικών.

Υπό αυτή την έννοια οι υποβαλλόμενες εργασίες θα πρέπει να εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω θεματικές περιοχές: 

Διδασκαλία και μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΕ)

Διδασκαλία και μάθηση στην Τεχνολογία

Εκπαίδευση STEM και Φυσικές Επιστήμες

Αντιλήψεις και συλλογισμοί μαθητών και εκπαιδευτικών

Αναλυτικά Προγράμματα και βιβλία στις ΦΕ και την Τεχνολογία

Εφαρμογές ΤΠΕ στη διδασκαλία των ΦΕ και της Τεχνολογίας

Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Επιστημονικός γραμματισμός

Εκπαιδευτική αξιοποίηση της Ιστορίας και Φιλοσοφίας στις ΦΕ και την Τεχνολογία

Κοινωνικο-επιστημονικά ζητήματα και φύση της επιστήμης

Διδακτικές πρακτικές

Πειραματική διδασκαλία

Αναλογίες, μοντέλα και μοντελοποίηση

Άτυπη εκπαίδευση στις ΦΕ και την Τεχνολογία

Διαθεματικές προσεγγίσεις στις ΦΕ και την Τεχνολογία

Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών για την Κοινωνική & Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη

Περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις ΦΕ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Έναρξη υποβολής εργασιών: 5 Φεβρουαρίου 2021

Λήξη υποβολής εργασιών: 15 Μάη 2021 παράταση έως 20 Ιουνίου 2021

Ενημέρωση Συγγραφέων για το αποτέλεσμα της κρίσης: 30 Ιουνίου 2021

Έναρξη Εγγραφών: 30 Ιουνίου 2021

Υποβολή αναθεωρημένων εργασιών: 30 Ιουλίου 2021

Διεξαγωγή Συνεδρίου: 19 – 21 Νοεμβρίου 2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στο συνέδριο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

1. Προφορικές ανακοινώσεις

2. Συμπόσια

3. Αναρτημένες ανακοινώσεις (posters)

4. Εργαστήρια

5. Συνεδρίες Στρογγυλής Τραπέζης

6. Εργασίες Εφαρμογών

Για κάθε κατηγορία εργασίας θα πρέπει να υποβληθεί μια Σύνοψη με τα ακόλουθα γενικά

χαρακτηριστικά:

Περιθώρια σελίδας: 2,5 εκατοστά σε όλες τις πλευρές.

Διάστιχο: Μονό.

Διάστημα μεταξύ παραγράφων (πριν και μετά): 0 pt (εκτός Βιβλιογραφίας που είναι 6pt)

Ειδικότερα για κάθε τύπο εργασίας οι προδιαγραφές είναι:

1. Προφορικές  Ανακοινώσεις

Η έκταση της Σύνοψης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1000 και το πολύ 1200 λέξεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και περίληψη περί τις 90-100 λέξεις στα Ελληνικά (και η αντίστοιχη μετάφραση στα Αγγλικά). Συνολικά η Σύνοψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4 σελίδες Α4 (συμπεριλαμβανομένων σχημάτων, πινάκων, εικόνων, φωτογραφιών κλπ). Για την προετοιμασία της εργασίας οι συγγραφείς να συμβουλευτούν το υπόδειγμα εργασίας στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2. Συμπόσια

Ένα συμπόσιο περιλαμβάνει 3-5 εργασίες σε κοινή θεματική περιοχή. Οργανώνεται από έναν ή δύο συγγραφείς και θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν συζητητή. Οι εργασίες είναι σκόπιμο να μην προέρχονται από την ίδια επιστημονική ομάδα, ούτε να έχουν όλες ένα κοινό συγγραφέα. Για κάθε συμπόσιο θα υποβληθεί από τους οργανωτές η Σύνοψη του Συμποσίου έκτασης μίας περίπου σελίδας, στην οποία θα αναλύεται ο σκοπός του, τα ονόματα και οι τίτλοι των εργασιών. Η Σύνοψη του Συμποσίου θα συνοδεύεται από τις Συνόψεις των Εργασιών του συμποσίου, για καθεμία από τις οποίες ισχύουν οι ίδιες οδηγίες συγγραφής και μορφοποίησης με αυτές των προφορικών ανακοινώσεων (βλ. και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

3. Αναρτημένες Ανακοινώσεις (posters)

Όσοι συγγραφείς επιθυμούν μπορούν να αναρτήσουν αφίσες σε ειδικό χώρο – stands. Οι αφίσες θα παρουσιαστούν σε ειδικές συνεδρίες αφίσας. Η έκταση της Σύνοψης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1000 και το πολύ 1200 λέξεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και περίληψη περί τις 90-100 λέξεις στα Ελληνικά (και η αντίστοιχη μετάφραση στα Αγγλικά). Συνολικά η Σύνοψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4 σελίδες Α4 (συμπεριλαμβανομένων σχημάτων, πινάκων, εικόνων, φωτογραφιών κλπ). Γενικότερα ισχύουν οι ίδιες οδηγίες συγγραφής και μορφοποίησης με αυτές των προφορικών ανακοινώσεων (βλ. και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ).

4. Εργαστήρια

Για κάθε Εργαστήριο θα πρέπει να υποβληθεί από τους διοργανωτές μια Σύνοψη του Εργαστηρίου έκτασης μίας περίπου σελίδας, στην οποία θα αναλύεται ο σκοπός του εργαστηρίου. Η Σύνοψη του Εργαστηρίου θα συνοδεύεται από σύντομες Συνόψεις των δραστηριοτήτων που θα περιλαμβάνει το Εργαστήριο, για τις οποίες ισχύουν οι ίδιες οδηγίες συγγραφής και μορφοποίησης με αυτές των προφορικών ανακοινώσεων (βλ. και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ). Η συνολική έκταση της Εργασίας για το Εργαστήριο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4 σελίδες Α4 όπως και για τις προφορικές ανακοινώσεις.

5. Συνεδρίες Στρογγυλής Τραπέζης

Για κάθε συνεδρία θα πρέπει να υποβληθεί λίστα συμμετεχόντων (4-5 άτομα) και η περίληψη της συνεδρίας εκτάσεως περί τις 300 – 400 λέξεις. Ισχύουν οι ίδιες οδηγίες συγγραφής και μορφοποίησης με αυτές των προφορικών ανακοινώσεων (βλ. και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ).

6. Εργασίες Εφαρμογών Οι εργασίες εφαρμογών αφορούν σενάρια καινοτόμων διδακτικών παρεμβάσεων και παρατηρήσεις από την εφαρμογή τους. Οι συγγραφείς θα υποβάλλουν Σύνοψη 500-600 λέξεων, η οποία δε θα υπερβαίνει συνολικά τις δύο (2) σελίδες. Ισχύουν οι ίδιες οδηγίες συγγραφής και μορφοποίησης με αυτές των προφορικών ανακοινώσεων (βλ. και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ).

Οι υποβολές των εργασιών θα γίνουν μέσω πλατφόρμας e-pub.

Αναλυτικές Οδηγίες για την εγγραφή και την υποβολή των εργασιών στην πλατφόρμα θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του συνεδρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *